انواع ترجمه

انواع ترجمه

ارائه تعریف علمی و اصولی از ترجمه چندان راحت نیست. در کتابهای مختلف با ارائه تعاریف متفاوت از مترجمهای گوناگون سعی شده تعریفی کلی حاصل شود که به صورت زیر است:
• فرآیند جایگزینی اجزای متنی زبان مبداء (زبانی که ترجمه متن آن صورت می گیرد) به وسیله اجزای متنی زبان مقصد ( زبانی که ترجمه می شود) فرآیندی است که در حین آن مترجم باید سعی کند شرایطی را فراهم آورد که در آن نویسنده اصلی و خواننده ترجمه متن از یکدیگر تاثیر متقابل بپذیرند.
• ترجمه یک کلمه، ترجمه متن، مفهوم و یا اندیشه از زبانی به شکل زبانی دیگر با رعایت تمام نکات و محافظت از محتوای اصلی به بهترین نحو قابل فهم و استفاده باشد.
اصول ترجمه مقاله
ترجمه متن بر اساس شکل زبانی مبداء یا با در نظر گرفتن معنای آن به سه شکل زیر تقسیم می شود:
• ترجمه تحت اللفظی
ترجمه واژه به واژه که همیشه به دلیل عدم مهارت مترجم به هردو زبان و استفاده غلط کلمات، اصطلاحات و عبارتهای مصطلح آنهاست.
بیشتر مترجم ها مخصوصا کسانی که مترجم انگلیسی هستند در واقع نوعی ترجمه تحت اللفظی تا حدی متعادل را بکار می برند که در این نوع ترجمه مترجم سعی می کند مربوط ترین کلمات را برای ترجمه انتخاب کند.
• ترجمه اصطلاحات : در این گونه ترجمه مترجم در چارچوب های دستوری و انتخاب کلمات از فرم های معمول در زبان مقصد استفاده می کند و درنهایت به نظر می رسد ترجمه متن به زبان مقصد بوده و اصولا مترجم های مسلط سعی دارند از این روش برای ترجمه استفاده کنند.
• ترجمه آزاد:(اصول ترجمه مقاله)
در این ترجمه اطلاعاتی بیشتر از آنچه در متن مبداء آمده به آن اضافه شده و مترجم متن مبداء را جدا از آرایش ترتیبی زبان مبداء به صورت آزاد در قالب زبان مقصد ترجمه می کند.
ترجمه آزاد برای انتقال متنهای آموزشی و علمی بسیار مناسب است و یا برای متنهایی که ترجمه آنها بسیار دشوار می باشد اجتناب از اصطلاحات پیچیده و تبدیل آنها به زبانی گویا و سلیس می تواند به وسیله ترجمه آزاد فراهم شود.
توجه داشته باشید کم پیش می آید ترجمه تحت اللفظی روان بوده وچون کلمه به کلمه ترجمه متن زبان مبداء انجام می گیرد زیاد مطلوب نبوده و متن دقیقی حاصل نمی شود.
ترجمه آزاد نیز اطلاعاتی بیشتر از حد بر موضوع متن اصلی اضافه می کند که گاهی موجب تحریف متن اصلی می گردد. ترجمه اصطلاحی که روال کاری بسیاری از مترجمان ماهر است می تواند گزینه مناسبی برای ترجمه متن باشد؛ هرچند این نوع ترجمه نیز ترکیبی از جابجایی تحت اللفظی دستوری به همراه ترجمه اصطلاحی معنی کلمه هاست.
درباره اهداف ترجمه باید بگوییم که ترجمه متن از زبانی به زبان دیگر در جستجوی هدفی خاص است. از اهداف ترجمه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
• انتشار تفکر، ایدئولوژی و فرهنگ مردم یک کشور به کشوری دیگر.
• برقراری ارتباط بین مردم، اقوام یا گروهها با زبان و فرهنگ گوناگون
• آشنایی با فرهنگ، رسم زندگی، عقاید و آگاهی از تفکرات مردم فرهنگهای دیگر.
• کسب اطلاعات علمی، فنون، تکنولوژی جدید و تحقق آن در رشته های مورد نیاز
• کسب اطلاعات درباره اتفاقات، داستانهای تاریخی و تجربه های گذشته کشورهای دیگر.
• کمک به گسترش ارتباطهای فرهنگی، سیاسی و اجتماعی و ترجمه متن و آثار شاخص به زبان مقصد
• انتقال تجربه های علمی، فرهنگی، فنی، اقتصادی، سیاسی و غیره.
• تبادل و انتقال تجربه های علمی، فرهنگی، هنری، حقوقی، اقتصادی، فنی و غیره.