تایید اسناد

تایید اسناد

دارالترجمه رسمی «آریاروس»، در راستای وظیفه اصلی خود به عنوان دفتر ترجمه رسمی، عهده دار اخذ تاییدات برای ترجمه های رسمی است، که توسط مترجم رسمی زبان روسی تهیه و تنظیم می شود. در این راستا وظیفه اخذ تایید دادگستری و وزارت امور خارجه به عهده ماست. ضمناً، دفتر ترجمه رسمی «آؤیاروس» آمادگی خود، به منظور اخذ تاییدات کنسولی برای اسناد ترجمه شده، یا تاییدیه کنسولی کشورهای بیگانه قبل از انجام ترجمه رسمی، را به متقاضیان محترم اعلام می نماید. مقررات مربوط به تایید اسناد ترجمه شده

مهر مترجم

ترجمه رسمی اسناد و مدارک صرفاً در دفتر ترجمه رسمی، و توسط مترجم رسمی قوۀ قضائیه انجام می شود. در پاره ای موارد، ارائه سند ترجمه شده به فرد یا نهاد متقاضی در کشور مقصد، صرفاً با مهر و امضاء مترجم رسمی صورت گرفته و نیاز به تایید سند ترجمه توسط دادگستری یا وزارت امور خارجه نیست. این نوع ترجمه اصطلاحاً ترجمه رسمی با مهر و امضاء مترجم (مهر مترجم) نامیده می شود. در این نوع ترجمه، به منظور جلوگیری از سوء استفاده و جعل مهر دادگستری و وزارت امور خارجه، سند ترجمه، علاوه بر مهر مترجم رسمی، ممهور به مهر صرفاً با مهر و امضاء مترجم رسمی می شود.

تایید دادگستری

در صورتی که فرد یا نهاد متقاضی سند، درخواست ارائه ترجمه رسمی(Notarized Translation) داشته باشد، ترجمه های انجام شده، پس از چاپ بر روی سربرگ رسمی قوه قضائیه، امضاء و ممهور شدن به مهر مترجم رسمی، باید در سامانه اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه (سنام) ثبت، و، همراه با اصل اسناد، جهت اخذ مهر تایید به اداره کل مذکور ارسال شود. در فرآیند ثبت سند ترجمه شده در سامانه سنام، برای هر سند یک بارکد مجزا خریداری شده و بر روی برگ پوششی سند ترجمه چاپ می شود. خرید بارکد مذکور به منزله پرداخت حقوق قانونی جهت دریافت تایید دادگستری و ممهور شدن سند ترجمه به مهر اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه است. این فرایند در دفاتر ترجمه رسمی اصطلاحاً تایید دادگستری نامیده می شود. اسناد فاقد بارکد مذکور قابل تایید دادگستری نخواهند بود. تایید یا رد سند ترجمه شده در صلاحیت کارشناسان اداره تایید اسناد اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه بوده، و دفاتر ترجمه رسمی نقشی در این مورد ندارند. تایید وزارت امور خارجه اسناد رسمی، پس از ترجمه و تایید دادگستری، جهت قابلیت ارائه و استفاده در کشورهای خارجی، باید توسط اداره سجلات و احوالات شخصیه وزارت امور خارجه مورد تایید (Legalization) قرار گیرند. در این فرایند، سند ترجمه به همراه اصل سند به اداره مربوط ارسال می شود، تا پس از بررسی توسط کارشناسان اداره مربوطه، مورد تایید قرار گیرند. تایید یا رد سند ترجمه شده در صلاحیت کارشناسان اداره مذکور بوده، و دفاتر ترجمه رسمی نقشی در این مورد ندارند. پس از این مرحله سند ترجمه شده کاملاً جنبه رسمی و حقوقی یافته، و قابل استفاده در کشور مقصد خواهد بود. به منظور ترجمه رسمی اسناد صادره از نهادهای مختلف کشورهای بیگانه جهت استفاده در داخل کشور، ابتدا باید اصل سند توسط اداره کنسولی وزارت امور خارجه یا سایر نهادهای ذیصلاح کشور مبداء مورد تایید قرار گیرد. پس از آن، سند رسمی تایید شده، به اداره سجلات و احوالات شخصیه وزارت امور خارجه، جهت تایید کنسولی، ارجاع داده می شود. پس از انجام این مرحله، توسط متقاضی ترجمه رسمی، سند آماده ترجمه رسمی و اخذ تایید دادگستری خواهد بود.

تایید کنسولی

در برخی از کشورها، اسناد مورد درخواست سازمان ها و نهادهای دولتی، محاکم و ادارات، علاوه بر تایید دادگستری و وزارت امور خارجه ایران، باید ممهور به مهر تایید کنسولی سفارت کشور مزبور نیز باشد. بدین منظور، اسناد، پس از ترجمه رسمی و اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، جهت اخذ تاییدات کنسولی به سفارتخانه کشور مقصد ارجاع داده می شود. توجه:

  • ثبت سند ترجمه در سامانه سنام و خرید بارکد صرفاً در صلاحیت مترجم رسمی و دفتر ترجمه رسمی است.
  • اخذ تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه توسط نماینده معتمد مترجم رسمی انجام می شود. در صورت تعجیل و بنا به درخواست متقاضی، اخذ تاییدات توسط شخص متقاضی، نماینده و بستگان وی بلامانع است. (این کار موجب تسریع در روند اخذ تاییدات خواهد بود).
  • اخذ تاییدات کنسولی ترجیحاً توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی انجام می شود. در صورتی که متقاضی ساکن شهرستان و یا خارج از کشور بوده، و امکان دسترسی به کنسولگری سفارتخانه های خارجی در تهران را نداشته باشد، انجام این کار توسط دفتر ترجمه رسمی امکان پذیر خواهد بود.