** تمامی قیمت‌های مندرج در جداول زیر در واحد تومان می‌باشد! **

مبالغ نوشته شده در ستون توضیحات به مبلغ ترجمه نهایی اضافه می‌گردد!

لیست قیمت خدمات ترجمه رسمی

(بر اساس نرخنامه ترجمه رسمی مصوبه ۱۴۰۰ قوه قضائیه)
ردیفشرح سندتعرفه ترجمه رسمی
(فارسی به انگلیسی و بالعکس)
تعرفه ترجمه رسمی
(فارسی به روسی و بالعکس)
توضیحات
۱ریز نمرات دبیرستان ، پیش دانشگاهی (هرترم)هر درس ۸۰۰ هر درس ۹۰۰انگلیسی: ۱۸/۰۰۰ +
روسی: ۲۲/۰۰۰ +
۲ریز نمرات دانشگاهی (هر ترم)هر درس ۸۰۰ هر درس ۹۰۰انگلیسی: ۲۰/۰۰۰ +
روسی: ۲۴/۰۰۰ +
۳کارت شناسایی۳۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰
۴کارت معافیت۳۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰
۵کارت ملی ۳۰/۰۰۰۳۶/۰۰۰
۶شناسنامه۳۵/۰۰۰۴۲/۰۰۰
۷وقایع شناسنامه هر واقعه ۵/۰۰۰هر واقعه ۶/۰۰۰ازدواج، طلاق، فوت، فوت همسر، مشخصات هر یک از فرزندان
۸ابلاغیه و اخطار قضاییهر سطر متن ۳/۰۰۰هر سطر متن ۳/۶۰۰انگلیسی: ۴۰/۰۰۰ +
روسی: ۴۸/۰۰۰ +
۹برگه مرخصی۴۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰
۱۰توصیه نامه تحصیلی (بعد از تحصیلات سوم راهنمایی)هر سطر متن ۱/۵۰۰هر سطر متن ۱/۸۰۰انگلیسی: ۳۶/۰۰۰ +
روسی: ۴۴/۰۰۰ +
۱۱جواز اشتغال به کار هر سطر متن ۱/۵۰۰هر سطر متن ۱/۸۰۰انگلیسی: ۳۶/۰۰۰ +
روسی: ۴۴/۰۰۰ +
۱۲حکم بازنشستگیهر سطر متن ۱/۵۰۰هر سطر متن ۱/۸۰۰انگلیسی: ۳۶/۰۰۰ +
روسی: ۴۴/۰۰۰ +
۱۳دفترچه بیمه۴۲/۰۰۰۵۰/۰۰۰
۱۴دیپلم پایان تحصیلات متوسطه یا پیش دانشگاهی۴۲/۰۰۰۵۰/۰۰۰
۱۵ریز نمرات دبستان و راهنمایی (به ازای هر سال)هر درس ۸۰۰هر درس ۹۰۰انگلیسی: ۳۶/۰۰۰ +
روسی: ۴۴/۰۰۰ +
۱۶سند تلفن همراه۴۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰
۱۷فیش مستمریهر آیتم ۵۰۰هر آیتم ۶۰۰انگلیسی: ۳۶/۰۰۰ +
روسی: ۴۴/۰۰۰ +
۱۸کارت بازرگانی هوشمند۴۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰
۱۹کارت عضویت نظام مهندسی۴۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰
۲۰کارت نظام پزشکی۴۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰
۲۱کارت واکسیناسیونهر نوبت تزریق ۵۰۰هر نوبت تزریق ۶۰۰انگلیسی: ۳۶/۰۰۰ +
روسی: ۴۴/۰۰۰ +
۲۲کارت پایان خدمت۴۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰
۲۳گزارش ورود و خروج از کشورهر تردد ۸۰۰هر تردد ۹۰۰ انگلیسی: ۳۶/۰۰۰ +
روسی: ۴۴/۰۰۰ +
۲۴ گواهی اشتغال به تحصیل هر سطر متن ۱/۵۰۰هر سطر متن ۱/۸۰۰انگلیسی: ۳۶/۰۰۰ +
روسی: ۴۴/۰۰۰ +
۲۵ گواهی تجرد، تولد، فوت۴۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰
۲۶گواهینامه رانندگی۴۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰
۲۷گواهی ریز نمرات دانشگاهیهر سطر توضیحات ۲/۵۰۰هر سطر توضیحات ۳/۰۰۰انگلیسی: ۳۶/۰۰۰ +
روسی: ۴۴/۰۰۰ +
۲۸گواهی عدم خسارت خودروهر سطر متن ۲/۵۰۰هر سطر متن ۳/۰۰۰انگلیسی: ۳۶/۰۰۰ +
روسی: ۴۴/۰۰۰ +
۲۹گواهی عدم سوء پیشینه (غیر فرمی)هر سطر ۲/۵۰۰هر سطر ۳/۰۰۰انگلیسی: ۳۶/۰۰۰ +
روسی: ۴۳/۲۰۰ +
۳۰گواهی عدم سوء پیشینه (فرمی)۴۰/۰۰۰۴۸/۰۰۰
۳۱گذرنامههر پرفراژ ۲/۵۰۰هر پرفراژ ۳/۰۰۰انگلیسی: ۴۷/۰۰۰ +
روسی: ۵۶/۰۰۰ +
۳۲روزنامه رسمی تغییرات و تصمیماتهر سطر متن ۱/۵۰۰هر سطر متن ۱/۸۰۰انگلیسی: ۴۸/۰۰۰ +
روسی: ۵۸/۰۰۰ +
۳۳اساسنامه ثبت شرکت‌هاهر سطر متن ۲/۵۰۰هر سطر متن ۳/۰۰۰انگلیسی: ۵۴/۰۰۰ +
روسی: ۶۵/۰۰۰ +
۳۴اوراق مشارکت و اوراق قرضه۶۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰
۳۵انواع قبض (مالیات، پرداخت بیمه، آب، برق و ...)۵۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰
۳۶برگ تشحیص مالیات، مالیات قطعی۷۰/۰۰۰۸۴/۰۰۰
۳۷برگ آزمایش پزشکی۵۰/۰۰۰۶۰/۰۰۰
۳۸برگ جلب، احضاریههر سطر متن ۲/۵۰۰هر سطر متن ۳/۰۰۰انگلیسی: ۵۷/۰۰۰ +
روسی: ۶۸/۰۰۰ +
۳۹برگ سابقه بیمه تامین اجتماعیبه ازای هر تغییر محل اشتغال ۲/۵۰۰به ازای هر تغییر محل اشتغال ۳/۰۰۰انگلیسی: ۵۷/۰۰۰ +
روسی: ۶۸/۰۰۰ +
۴۰پروانه دائم پزشکی۶۰/۰۰۰۶۸/۰۰۰
۴۱پروانه مطب، پروانه مسئولیت فنی۶۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰
۴۲پروانه نشر و انتشارات۶۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰
۴۳پروانه وکالت۶۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰
۴۴پرینت های بانکیهر تراکنش بانکی ۸۰۰هر تراکنش بانکی ۹۰۰انگلیسی: ۵۵/۰۰۰ +
روسی: ۶۶/۰۰۰ +
۴۵تقدیر نامه و لوح سپاس، حکم قهرمانیهر سطر متن ۲/۵۰۰هر سطر متن ۳/۰۰۰انگلیسی: ۵۴/۰۰۰ +
روسی: ۶۵/۰۰۰ +
۴۶ثبت علائم تجاری، ثبت اختراعهر سطر متن ۱/۵۰۰هر سطر متن ۱/۸۰۰انگلیسی: ۵۷/۰۰۰ +
روسی: ۶۸/۰۰۰ +
۴۷جواز دفنهر سطر متن ۱/۷۰۰هر سطر متن ۲/۰۰۰انگلیسی: ۵۴/۰۰۰ +
روسی: ۶۵/۰۰۰ +
۴۸جواز کسب (پشت و رو)۶۲/۰۰۰۷۴/۰۰۰
۴۹ریز مکالمات تلفنهر سطر تماس تلفنی ۸۰۰هر سطر تماس تلفنی ۹۰۰انگلیسی: ۴۶/۰۰۰ +
روسی: ۵۵/۰۰۰ +
۵۰سر فصل دروسهر سطر توضیحات درس ۲/۵۰۰هر سطر توضیحات درس ۳/۰۰۰انگلیسی: ۵۴/۰۰۰ +
روسی: ۶۵/۰۰۰ +
۵۱سند وسائط نقلیه سبکهر سطر توضیحات ۲/۵۰۰هر سطر توضیحات ۳/۰۰۰انگلیسی: ۶۲/۰۰۰ +
روسی: ۷۵/۰۰۰ +
۵۲فیش حقوقیهر آیتم ریالی ۵۰۰هر آیتم ریالی ۶۰۰انگلیسی: ۵۴/۰۰۰ +
روسی: ۶۵/۰۰۰ +
۵۳کارت مباشرت۶۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰
۵۴کارنامه توصیفی ابتدائیهر نیم سطر توضیحات ۱/۲۰۰هر نیم سطر توضیحات ۱/۵۰۰انگلیسی: ۵۶/۰۰۰ +
روسی: ۶۷/۰۰۰ +
۵۵گواهی ها (سایز A5) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی,،گواهی صحت مهرهر سطر متن گواهی ۱/۵۰۰هر سطر متن گواهی ۱/۸۰۰انگلیسی: ۵۴/۰۰۰ +
روسی: ۶۵/۰۰۰ +
۵۶گواهی ها (سایز A4) اعم از اشتغال به کار، فارغ التحصیلی، گواهی بانکی یا سپرده بانکی، گواهی صحت مهرهر سطر متن گواهی ۲/۵۰۰هر سطر متن گواهی ۳/۰۰۰انگلیسی: ۵۴/۰۰۰ +
روسی: ۶۵/۰۰۰ +
۵۷گواهی پایان تحصیلات کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا۶۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰
۵۸گواهی فنی و حرفه ای۶۰/۰۰۰۷۲/۰۰۰
۵۹لیست بیمه کارکنانبه ازای هر نفر کارکنان ۵۰۰به ازای هر نفر کارکنان ۶۰۰انگلیسی: ۵۴/۰۰۰ +
روسی: ۶۵/۰۰۰ +
۶۰آگهی تأسیس (ثبت شرکت¬ها، روزنامه رسمی)هر سطر متن ۱/۲۰۰هر سطر متن ۱/۵۰۰انگلیسی: ۷۲/۰۰۰ +
روسی: ۸۷/۰۰۰ +
۶۱اجاره نامه، بنچاق و صلح¬نامه محضری (قدیم)هر سطر متن ۴/۰۰۰هر سطر متن ۴/۵۰۰انگلیسی: ۷۲/۰۰۰ +
روسی: ۸۷/۰۰۰ +
۶۲قرارداد بیمههر سطر متن قرارداد ۳/۵۰۰هر سطر متن قرارداد ۴/۰۰۰انگلیسی: ۷۲/۰۰۰ +
روسی: ۸۷/۰۰۰ +
۶۳بیمه شخص ثالثهر سطر توضیحات ۲/۰۰۰هر سطر توضیحات ۲/۵۰۰انگلیسی: ۷۴/۰۰۰ +
روسی: ۸۸/۰۰۰ +
۶۴ترازنامه شرکت‌ها، اظهار نامه مالیاتی۸۵/۰۰۰۱۰۰/۰۰۰
۶۵پروانه پایان کار ساختمان۸۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰
۶۶پروانه دفترچه ای یا شناسنامه ساختمان۸۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰
۶۷پروانه مهندسی۸۰/۰۰۰۹۶/۰۰۰
۶۸حکم اعضای هیئت علمی، حکم کارگزینی, حکم افزایش حقوقهر سطر توضیحات ۱/۵۰۰هر سطر توضیحات ۱/۸۰۰انگلیسی: ۸۰/۰۰۰ +
روسی: ۹۶/۰۰۰ +
۶۹قرارداد استخدامیهر سطر متن قرارداد ۲/۵۰۰هر سطر متن قرارداد ۳/۰۰۰انگلیسی: ۷۲/۰۰۰ +
روسی: ۸۷/۰۰۰ +
۷۰کارت شناسایی کارگاه۷۷/۰۰۰۹۲/۰۰۰
۷۱گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A5)هر سطر متن گواهی ۱/۸۰۰هر سطر متن گواهی ۲/۵۰۰انگلیسی: ۷۲/۰۰۰ +
روسی: ۸۷/۰۰۰ +
۷۲گواهی پزشکی، گزارش پزشکی، گزارش پزشکی قانونی (سایز A4)هر سطر متن گواهی ۳/۰۰۰هر سطر متن گواهی ۳/۵۰۰انگلیسی: ۷۲/۰۰۰ +
روسی: ۸۷/۰۰۰ +
۷۳گواهی حصر وراثتهر سطر متن گواهی ۳/۷۰۰هر سطر متن گواهی ۴/۵۰۰انگلیسی: ۷۲/۰۰۰ +
روسی: ۸۷/۰۰۰ +
۷۴مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیریهر سطر توضیحات موضوع ۲/۵۰۰هر سطر توضیحات موضوع ۳/۰۰۰انگلیسی: ۸۷/۰۰۰ +
روسی: ۱۰۵/۰۰۰ +
۷۵موافقت اصولیهر سطر متن ۳/۰۰۰هر سطر متن ۳/۶۰۰انگلیسی: ۷۲/۰۰۰ +
روسی: ۸۷/۰۰۰ +
۷۶دفترچه وکالتهر پرفراژ ۴/۵۰۰هر پرفراژ ۵/۵۰۰انگلیسی: ۷۵/۰۰۰ +
روسی: ۹۰/۰۰۰ +
۷۷تعهدنامههر سطر متن ۲/۵۰۰هر سطر متن ۳/۰۰۰انگلیسی: ۱۰۰/۰۰۰ +
روسی: ۱۲۰/۰۰۰ +
۷۸اوراق محضری (تعهدنامه، رضایت نامه، استشهادنامه، اقرار نامه)هر سطر متن ۲/۵۰۰هر سطر متن ۳/۰۰۰انگلیسی: ۱۰۰/۰۰۰ +
روسی: ۱۲۰/۰۰۰ +
۷۹بارنامه۱۰۲/۰۰۰۱۲۲/۰۰۰
۸۰برگ سبز گمرکی۹۴/۰۰۰۱۱۳/۰۰۰
۸۱برگ نظریه کارشناسی ملک۱۰۰/۰۰۰۱۲۰/۰۰۰
۸۲پروانه بهره برداری(پشت و رو)۹۶/۰۰۰۱۱۵/۰۰۰
۸۳جواز تأسیس۹۵/۰۰۰۱۱۴/۰۰۰
۸۴سند ازدواج یا رونوشت آنهر سطر مهریه ۱/۵۰۰هر سطر مهریه ۱/۸۰۰انگلیسی: ۹۸/۰۰۰ +
روسی: ۱۱۷/۰۰۰ +
۸۵سند مالکیت (دفترچه ای)هر سطر توضیحات ۱/۵۰۰هر سطر توضیحات ۱/۸۰۰انگلیسی: ۹۵/۰۰۰ +
روسی: ۱۱۴/۰۰۰ +
۸۶هر نقل و انتقال، رهن و غیره۱۲/۰۰۰۱۲/۰۰۰
۸۷قیم نامههر سطر متن ۱/۲۰۰هر سطر متن ۱/۵۰۰انگلیسی: ۹۳/۰۰۰ +
روسی: ۱۱۱/۰۰۰ +
۸۸مالیات بر ارثهر نیم سطر ۱/۲۰۰هر نیم سطر ۱/۵۰۰انگلیسی: ۹۰/۰۰۰ +
روسی: ۱۰۸/۰۰۰ +
۸۹وکالتنامه (سایز A4)هر سطر متن مورد وکالت ۳/۷۰۰هر سطر متن مورد وکالت ۴/۵۰۰انگلیسی: ۱۰۵/۰۰۰ +
روسی: ۱۲۶/۰۰۰ +
۹۰وکالتنامه بزرگ (سایز A3)هر سطر متن مورد وکالت ۴/۵۰۰هر سطر متن مورد وکالت ۵/۵۰۰انگلیسی: ۹۰/۰۰۰ +
روسی: ۱۰۸/۰۰۰ +
۹۱اظهارنامه، تقاضای ثبت شرکت، شرکت¬نامه (پشت و رو)۱۴۰/۰۰۰۱۶۸/۰۰۰
۹۲اوراق قضایی (دادنامه، رای دادگاه، پرونده حقوقی)هر سطر متن ۲/۵۰۰هر سطر متن ۳/۰۰۰انگلیسی: ۱۲۶/۰۰۰ +
روسی: ۱۵۲/۰۰۰ +
۹۳سند طلاق یا رونوشت آن۱۱۳/۰۰۰۱۳۵/۰۰۰
۹۴سند مالکیت (تک برگی)هر سطر توضیحات ۱/۵۰۰هر سطر توضیحات ۱/۸۰۰انگلیسی: ۱۱۷/۰۰۰ +
روسی: ۱۴۰/۰۰۰ +
۹۵قراردادهر سطر متن قرارداد ۲/۵۰۰هر سطر متن قرارداد ۳/۰۰۰
۹۶هزینه تصدیق کپی هر صفحه از مدرک ترجمه شده پیوست ترجمه۱/۵۰۰۱/۵۰۰انگلیسی: ۱۰۵/۰۰۰ +
روسی: ۱۲۶/۰۰۰ +

 

سایر هزینه‌ها

(براساس نرخنامه ترجمه رسمی مصوبه ۱۴۰۰ قوه قضائیه)
ردیفشرح هزینهتوضیحاتتعرفه
۱تایید دادگستری پلمپ تک سند۶۰/۰۰۰
پلمپ چند سندیبه ازای هر سند ۳۰/۰۰۰
+ به ازای پلمپ ۳۰/۰۰۰
۲تایید وزارت امور خارجههر صفحه ۱۰/۰۰۰
۳ایاب و ذهاب و حق الزحمه نمایندهجهت گرفتن تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجههر سند ۲۰/۰۰۰
۴انجام امور دفتری (پلمب اوراق ترجمه، کپی، اسکن، ثبت درخواست ترجمه در سامانه، تشکیل فایل مربوطه، استعلام و ... )هر سند ۲۰/۰۰۰
۵نسخه اضافی از همان مترجم و با امضای مترجم هر صفحه ۴/۰۰۰
+ هزینه انجام امور دفتری (به ازای هر پلمب اضافی)
۶ترجمه اسناد غیر معین اسنادی که در فرم ها و اشکال گوناگون تنظیم می شوند و دارای ساختار متحدالشکل فراگیر نبوده، و مشمول مصادیق مذکور در جدول بالا نیستند!به ازای هر کلمه
انگلیسی: ۱۵۰
روسی: ۱۸۰

 

    • نکته ۱: درصورتی که سند مورد تقاضای ترجمه، عیناً در لیست فوق موجود نباشد مشابه ترین سند از نظر محتوی در نظر گرفته خواهد شد. در غیر اینصورت محاسبه تعرفه بر مبنای اسناد معین نشده (غیر تیپ) خواهد بود؛
    • نکته ۲: درصورت درخواست هرگونه اصلاح در ترجمه تأیید شده (به دلیل تغییر محتوی سند پس از ترجمه) از همان مترجم، هزینه صدور نسخه اضافی آن سند به همراه هزینه تعداد کلمات تغییر یافته اعمال خواهد شد.
    • نکته ۳: هنگام ثبت ترجمه رسمی در سامانه اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه (سنام) جهت تایید، هزینه ترجمه، تصدیق، دفتری و تایید دادگستری هر سند به صورت خودکار توسط سامانه سنام محاسبه شده، و بر روی برگ پوشش هر سند درج می شود.

 

نرخنامه حاضر سند رسمی بوده و در وبسایت اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضائیه به نشانی: https://sanam.ekfam.ir قابل دسترسی می‌باشد.

 

دانلود فایل PDF نرخنامه ترجمه رسمی قوه قضائیه (۱۴۰۰)

 

 

لیست قیمت خدمات ترجمه غیر رسمی

ردیفشرح خدمتتوضیحاتتعرفه ترجمه عیر رسمی
(فارسی به روسی و بالعکس)
 
۱ترجمه متون عمومی کلمه‌ای ۵۰۰ - ۴۰۰
۲ترجمه متون تخصصی (فارسی به روسی و بالعکس)کلمه‌ای ۶۰۰ - ۵۰۰
۳ترجمه شفاهی
(در محاکم و دفاتر اسناد رسمی)
ساعتی ۵۰۰/۰۰۰
۴هزینه ترجمه شفاهی (جلسات، همایش ها، بازدید ها، نمایشگاه ها و ...)پاره وقت (حداکثر ۴ ساعت در روز)۸۰۰/۰۰۰
تمام وقت (حداکثر ۸ ساعت در روز)۱/۵۰۰/۰۰۰
ساعت اضافی۲۵۰/۰۰۰
ساعتی (فقط در دفتر ترجمه)۲۰۰/۰۰۰