مبانی اصول ترجمه مقاله

مبانی اصول ترجمه مقاله

blank

مهارت در اصول ترجمه مقاله مثل هر مهارت دیگری دارای چارچوب و ساختار مخصوص به خود می باشد که رعایت آنها برای ارائه یک ترجمه کامل و ایده آل لازم است. البته باید توجه داشت که مبانی ترجمه در نظر نویسندگان و مترجم های متفاوت اشکال مختلفی دارد ولی درونمایه کلی همه آنها یکسان است. متنی که قرار است ترجمه شود امانت است.
نباید آن را خودسرانه تحریف کرد. مترجم باید به بهترین شکل ممکن پیام اصلی متن را به زبان مقصد انتقال داده و از اضافه کردن کلمه ها و عباراتی که می توانند به متن اصلی صدمه بزنند اجتناب کند.
ممکن به زبان مقصد بیان کند و از افزودن یا کم کردن کلمات و جملاتی که ممکن است به متن اصلی لطمه وارد سازد، خودداری کند. امانتداری در متن باید به گونه ای باشد که خواننده متن با جمله های غریب و مهجور روبرو نشده و با واژه های نا آشنا و ثقیل روبرو نشود. توجه به ساختار واژه ها، عبارات و اصطلاحات موجود در متن می تواند هدف اصلی نویسنده را از زبان مبداء انتقال دهد.
برای مثال مترجم انگلیسی در تلاش است معادل هایی را انتخاب کند که بسیار شبیه به علارات زبان مقصد بوده و کمترین اشتباه را داشته باشند. باید توجه داشته باشیم که استفاده از معادل بسته به متن متفاوت است. مسئله دیگر که از اهمیت زیادی برخوردار است وفاداری به متن می باشد.
مترجم باید به متن زبان مبداء وفادار بوده و پیام اصلی متن را بدون هیچ تحریفی در ترجمه متن به زبان مقصد ترجمه کند.
در رابطه با صداقت مترجم می توانیم به سازش های واژه ای و گرامری اشاره کنیم به این صورت که مترجم برای حفظ پیام زبان مبداء از لحاظ معنی، منظور، گفتار و دیگر جنبه های سخن باید پیام متن را از زبان مبداء تفکیک کرده و مجددا آن را به شکل زبان مقصد بنویسد.
در این راستا، مترجم نیازمند تعدیل، تطبیق واژه ای و گرامری است. درک ماهرانه و علم کافی نسبت به متن لازم بوده و مترجم باید ترجمه متن را با درک کافی از منابع، کتاب های راهنما و کتابخانه در زمینه مربوط به متن زبان مبداء داشته باشد. آشنایی با فرهنگ به آگاهی از دامنه گسترده ای از عادت ها، اعتقادات، ارزش و قانون هایی ارتباط دارد که عده زیادی از مردم در آن مشترک هستند.